Ödünç – Uzatma - İade İşlemleri

 Ödünç verme işleminde aşağıda belirtilen kurallara uyulur:

 
a) Üniversitemiz öğrencileriyle, çalışanları (yabancı uyruklu personel ve öğrenciler dahil) kimlik kartlarını kullanarak ödünç verme hizmetinden yararlanabilirler.

b) Danışma kaynakları, süreli yayınlar, eski harfli yazma ve basma eserler, görsel-işitsel materyaller ödünç verilmez.

c
) Akademik personele en fazla 10, diğer personel ve öğrencilere en fazla 5 materyal ödünç verilir. Ödünç kullanma süresi bir aydır. Ancak aynı materyali isteyen başka bir kullanıcı yoksa birer ay olmak üzere iki defa süre uzatımı yapılabilir.

ç
) Fakültedeki bölüm başkanlarına, bölüm ihtiyacı için en fazla onbeş materyal, bir eğitim ve öğretim süresince ödünç verilebilir.

d) Aranan kütüphane materyali, başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise otomasyon sistemi üzerinden ayırma (rezerv) işlemi yapılabilir. Ayırma yapılan materyal; kütüphaneye iade edildikten sonra üç gün içerisinde, ayırma işlemi yapan kişi tarafından alınmazsa işlem iptal edilir.

e
) Başkanlık gerektiğinde iade süresi dolmadan kullanıcılardan, üzerlerindeki materyali geri isteyebilir.

f) Ödünç, iade, uzatma işlemleri ödünç verme biriminden veya Self-Check makinesinden yapılabilir. Materyalin süresi geçmemişse telefonla veya kütüphane web sayfası kullanılarak da süre uzatılabilir. Ayrıca kullanıcılar yapmış oldukları kütüphane işlemlerini, kütüphane web sayfası üzerinden (Katalog Tarama/Kütüphane Hesabım) görebilirler.

g) Kullanıcı, ödünç aldığı materyalin iade tarihini takip etmekle yükümlüdür. Bunun yanında; kütüphane tarafından, ödünç alınan materyal için iade tarihinden önce, kullanıcıların kütüphaneye vermiş oldukları e-posta adreslerine, iade süresiyle ilgili hatırlatma amaçlı uyarı mesajı yollanır.

ğ) Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

h) Ödünç aldığı materyali zamanında getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla e-postayla veya telefonla iki ayrı uyarı yapılır. Üçüncü ve son uyarı resmi yazı ile yapılır.

ı) Materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcılara, belli sürelerle materyal ödünç alamama yaptırımı uygulanır.

i) Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcıya aynı materyal veya yeni basımı aldırılır. Materyalin kullanıcı tarafından temin edilebilmesi amacıyla yurtiçi için onbeş gün, yurtdışı için iki ay süre verilir.

j) Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcının, materyalin aynısını veya yeni basımını sağlayamaması ve kütüphanenin bunu teyit etmesi durumunda; materyalin değer tespit komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedeli, kullanıcı tarafından Ç.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir. Rayiç bedel ödenmediği takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle kullanıcısından tahsili sağlanır.